Whitehall- Randy Jones, Whitehall's community medic, explains the new job.

Whitehall- Randy Jones, Whitehall's community medic, explains the new job.